Privacy policy consument – fan

1. Doel van het privacybeleid

Club Merch hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u gebruikmaakt van onze diensten (dit zijn alle activiteiten met betrekking tot onze webshops).

Dit privacybeleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, online identifiers, e-mailadres, factuur- en leveringsadres of vorige aankopen.

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ genoemd).

Als uw verwerkingsverantwoordelijke (data controller) bepalen wij waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid schetst welke persoonsgegevens we over u verzamelen (Hoofdstuk 3.1), op welke rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verzamelen (Hoofdstuk 3.2), hoe we uw persoonsgegevens beschermen (Hoofdstuk 4), aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken (Hoofdstuk 5), indien nodig buiten de Europese Unie (Hoofdstuk 6). Bovendien bepalen we ook hoelang we uw persoonsgegevens moeten bijhouden (Hoofdstuk 7) en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens op het juiste moment veilig en definitief te verwijderen (Hoofdstuk 8).

2. Wie controleert uw persoonsgegevens?

Club Merch is de controller van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 

3. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

3.1. Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Club Merch zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en onze websites kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en bekendmaken (m.a.w. verwerken): uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, en IP-adres. We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen. Verder verzamelen en verwerken we bovendien andere informatie die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren voor de levering van onze diensten en van Club Merch producten. Dat kan gaan om uw vorige aankopen en winkelvoorkeuren en uw surfgedrag op onze websites. We nodigen u uit om de volgende hoofdstukken te lezen voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Ook al worden we technisch gezien als ‘data controllers’ (verwerkingsverantwoordelijken) beschouwd, toch blijft de uiteindelijke controle over uw persoonsgegevens steeds in uw handen. Indien u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, hebt u het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons ook vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. Vervolgens zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn. Wanneer dat technisch haalbaar is, hebt u het recht om te vragen dat Club Merch uw persoonsgegevens doorstuurt naar een andere onderneming van uw keuze. 

3.2. Rechtsgronden voor de verwerking

Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Club Merch baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

  1. noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten bij ons koopt);
  2. wettelijke verplichting waaraan Club Merch is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);
  3. legitieme belangen van Club Merch en de aangesloten artiesten (bv. wanneer we u marketingmails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u reeds bij ons hebt gekocht);
  4. uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of die van de artiest via uw marketingvoorkeuren of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd).

3.3. Het kopen van producten via onze website

Als u producten koopt in onze webshops, zal  Club Merch uw persoonsgegevens opvragen om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt gekocht, door onze externe pakjesbezorgers op het juiste adres worden afgeleverd.

Wanneer u via onze websites producten wilt kopen, zal Club Merch persoonsgegevens zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en leveringsgegevens en beperkte informatie over uw betaalkaart verzamelen. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u.

Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om items te bewaren in uw winkelmandje of u relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u van idee verandert na uw aankoop, of wanneer u een product moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid.

3.3[bis]. Personal shopping

In het kader van onze dienstverlening “personal shopping” zal Club Merch de voorkeuren die u ons via de online vragenlijst verstrekt, verwerken in combinatie met uw klantgegevens (naam, voornaam, contactgegevens, klantenkaartnummer, e-mail adres en aankoophistoriek), zodat één van onze adviseurs u een gepersonaliseerde, handmatig samengestelde winkelmand kan voorstellen. Voor deze verwerking berust Club Merch op de noodzaak om op uw verzoek, met name de antwoorden op de personal shopping vragenlijst, de nodige maatregelen te nemen voor de sluiting van een aankoopovereenkomst. Club Merch zal uw antwoorden en voorkeuren uitsluitend voor het hierboven uiteengezet doeleinde verwerken, zonder automatische besluitvorming of profilering voor marketingdoeleinden. We zullen uw gegevens bovendien niet langer bewaren dan noodzakelijk om uw gepersonaliseerde winkelmand samen te stellen. 

Wanneer u via onze websites de voorgestelde producten wenst te kopen, zal Club Merch uw persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van ons contract met u.

3.4. Marketingmails en nieuwsbrieven

Sommige van onze klanten vinden het echt fijn om nieuwsbrieven over onze nieuwste producten of van hun favoriete artiest en diensten te krijgen. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen zo is. Daarom is de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit betekent dat we u nooit marketingcommunicatie zullen sturen als u dat niet op prijs stelt, tenzij u reeds producten bij ons hebt gekocht.

Als u nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten wenst, kunt u intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze websites. In dat geval zullen we uw e-mailadres verwerken. 

Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door Club Merch of door een van de externe ontvangers met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, op voorwaarde dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen. Als we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel door contact op te nemen met ons. De contactgegevens vindt u hierna. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

3.5. Events en wedstrijdformulieren

Club Merch kan wedstrijden organiseren voor onze klanten. Omdat we de deelnemers moeten identificeren en contact moeten opnemen met de winnaars, hebben we uw contactgegevens en uw leeftijd (om te controleren of u wettelijk mag deelnemen) nodig, evenals alle andere extra informatie die u eventueel aan ons wilt meedelen. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zodat ze prijzen kunnen bezorgen en de levering kunnen opvolgen.

Daarnaast organiseert Club Merch ook events in samenwerking met derden. Wanneer u zich inschrijft voor die events, verwerken wij uw contactgegevens voor uitnodigingen en aanwezigheidslijsten, op basis van de uitvoering van een contractuele relatie. Club Merch zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan de derden met wie we samenwerken.

De GDPR verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Club Merch of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens voor dit doel hebben gedeeld. Dit betekent dan wel dat we niet langer in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, maar we kunnen uw persoonsgegevens nog steeds bijhouden tot u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te wissen.

3.6. Klantendienst

We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken met betrekking tot productgaranties snel en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen), aankoopgeschiedenis en browsingactiviteiten. 

U hebt het recht om Club Merch toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie in te winnen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. In dat geval zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn.

4. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Club Merch stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde dat u op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, meer bepaald op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelden.

Bovendien garandeert Club Merch dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Club Merch geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt Club Merch ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft Club Merch er alle vertrouwen in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een strikte ‘need to know’-basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk.

We zijn er ons ten volle van bewust dat bedreigingen evolueren en diversifiëren en we willen uw vertrouwen graag nog heel lang behouden. Daarom herzien en actualiseren we onze veiligheidsmaatregelen en -infrastructuur zodat we de operationele risico’s kunnen beperken en onze veiligheidsprogramma’s op het niveau van de meest recente industrienormen en beste praktijken kunnen houden.

5. Externe partijen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen

Wanneer dat relevant en noodzakelijk is voor het doel van de verwerkingsactiviteit, kan het soms nodig zijn dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere relevante organisaties die er kennis van moeten nemen (de zogenaamde ‘ontvangende derde partijen’), op basis van ons legitiem belang.

Om meer inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren en om u relevantere reclameboodschappen te kunnen sturen, kunnen we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met ondernemingen gespecialiseerd in gegevensanalyse en met adverteerders, op basis van ons legitiem belang. Bovendien kunnen we bepaalde van uw persoonsgegevens delen met externe partijen wanneer u ons feedback en beoordelingen over onze producten of onze service geeft.

We moeten bepaalde van uw persoonsgegevens ook delen met pakjesbezorgers, bijvoorbeeld wanneer u online een product bestelt, en met financiële instellingen om uw betalingsgegevens te controleren, op basis van de uitvoering van een contract.

Elke keer dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, valt dit onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten, waarbij Club Merch de verwerkingsverantwoordelijke blijft en de betrokken derden optreden als verwerkers. Club Merch beperkt de toegang en overdracht van uw persoonsgegevens tot betrouwbare ontvangende derde partijen die een geschikt niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Bovendien moeten deze ontvangende derde partijen alle persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan Club Merch na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking en moeten ze bestaande kopieën vernietigen, tenzij het wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens bij te houden.

6. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Voor zover uw persoonsgegevens moeten worden doorgegeven vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de EER dat geen passende gegevensbescherming biedt, zullen passende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met normen die gelijkwaardig zijn aan de normen van dit privacybeleid. Club Merch blijft met andere woorden aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen door te steunen op bijvoorbeeld het EU-VS-privacyschild.

7. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij

Als algemene regel houdt Club Merch uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Die noden kunnen echter variëren voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende producten. Daarom kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk uiteenlopen. Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.

Club Merch zal er steeds voor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht van de criteria die worden gebruikt om de daadwerkelijke bewaartermijn en de onderliggende redenen ervoor te bepalen. Die hangen af van de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele relatie met u of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of we de persoonsgegevens verwerken voor uw eigen legitieme belang, en of Club Merch wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bij te houden om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen.

8. Hoe we uw persoonsgegevens wissen

In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij ontvangende derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte brengen van dit verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (i), als de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u die introk (ii) of wanneer u reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang (iii).

Behalve wanneer we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bv. in verband met de garantieperiode die van toepassing is op producten die door Club Merch) werden verkocht) of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw persoonsgegevens bij te houden, kunt u erop vertrouwen dat Club Merch uw persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens bij te houden.

9. Uw rechten als data subject

Wenst u meer informatie of wilt u een van uw bovengenoemde rechten uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen op dpo@clubmerch.be. We zullen ons best doen om uw email zo snel mogelijk te beantwoorden, en in ieder geval binnen één maand. Wanneer het ons meer tijd kost om aan uw verzoek te voldoen, zullen wij u hierover informeren en zullen we opnieuw contact met u opnemen binnen twee extra maanden. Club Merch rekent u daar niets voor aan, tenzij we u de gevraagde informatie al eerder hebben verstrekt of tenzij het onredelijk moeilijk voor ons is om die informatie te bemachtigen. In dat geval zullen we u op voorhand de administratieve kosten laten weten.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebben we de contactgegevens van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten hieronder vermeld.

Belgium
Autorité de protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles / 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/Privacy policy verkoper – artiest

1. Doel van het privacybeleid

Club Merch hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u gebruikmaakt van onze diensten (dit zijn alle activiteiten met betrekking tot onze webshops).

Dit privacybeleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw e-mailadres, naam van je aangemaakte winkel, link naar je sociale media kanalen, BTW-nummer, adres en designs voor de merchandiseproducten.

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ genoemd).

Als uw verwerkingsverantwoordelijke (data controller) bepalen wij waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid schetst welke persoonsgegevens we over u verzamelen (Hoofdstuk 3.1), op welke rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verzamelen (Hoofdstuk 3.2), hoe we uw persoonsgegevens beschermen (Hoofdstuk 4), aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken (Hoofdstuk 5), indien nodig buiten de Europese Unie (Hoofdstuk 6). Bovendien bepalen we ook hoelang we uw persoonsgegevens moeten bijhouden (Hoofdstuk 7) en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens op het juiste moment veilig en definitief te verwijderen (Hoofdstuk 8).

2. Wie controleert uw persoonsgegevens?

Club Merch is de controller van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 

3. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

3.1. Persoonsgegevens die we over u verzamelen

Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Club Merch zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en onze websites kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en bekendmaken (m.a.w. verwerken): uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen. Verder verzamelen en verwerken we bovendien andere informatie die u heeft rond alle bestellingen die bij u gedaan wordt en u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren voor de levering van onze diensten en van Club Merch producten. Dat kan gaan om uw geboortedatum, uw vorige aankopen en winkelvoorkeuren en uw surfgedrag op onze websites. We nodigen u uit om de volgende hoofdstukken te lezen voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Ook al worden we technisch gezien als ‘data controllers’ (verwerkingsverantwoordelijken) beschouwd, toch blijft de uiteindelijke controle over uw persoonsgegevens steeds in uw handen. Indien u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, hebt u het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons ook vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. Vervolgens zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn. Wanneer dat technisch haalbaar is, hebt u het recht om te vragen dat Club Merch uw persoonsgegevens doorstuurt naar een andere onderneming van uw keuze. 

3.2. Rechtsgronden voor de verwerking

Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Club Merch baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

  1. noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u producten bij ons verkoopt);
  2. wettelijke verplichting waaraan Club Merch is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);
  3. legitieme belangen van Club Merch en de aangesloten artiesten (bv. wanneer we u marketingmails sturen over hoe je verkoop kan stimuleren);
  4. uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of die van de artiest via uw marketingvoorkeuren).

3.3. Het verkopen van producten via onze website

Als u producten verkoopt in onze webshops, zal Club Merch uw persoonsgegevens opvragen om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt verkocht, door onze externe pakjesbezorgers op het juiste adres worden afgeleverd.

Wanneer u via onze websites producten wilt verkopen, zal Club Merch persoonsgegevens zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en leveringsgegevens en beperkte informatie over uw betaalmethode. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u.

Het is ook mogelijk dat we andere persoonsgegevens, zoals uw navigatie- en surfgedrag, moeten verwerken. Daarbij is het dan bijvoorbeeld onze bedoeling om items te bewaren in uw winkelmandje of u relevante productaanbevelingen of suggesties op maat te geven. Bovendien kunnen we dankzij de verwerking van deze persoonsgegevens uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld wanneer u van idee verandert na uw aankoop, of wanneer u een product moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid.

3.4. Marketingmails en nieuwsbrieven

Voor het inkomen van de artiest te optimaliseren zullen er nieuwsbrieven gestuurd worden met tips voor de verkoop van je merchandise te stimuleren. Hierin komen er ook updates over het platform zoals nieuwe zaken die kunnen bedrukt worden alsook niet functies die aan het platform zijn toegevoegd. 

Als u nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten niet wenst, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar marthe@clubmerch.be.

Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door Club Merch of door een van de externe ontvangers met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, op voorwaarde dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen. Als we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel door contact op te nemen met ons. De contactgegevens vindt u hierna. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

3.5. Events en wedstrijdformulieren

Club Merch kan wedstrijden organiseren voor onze klanten. Omdat we de deelnemers moeten identificeren en contact moeten opnemen met de winnaars, hebben we uw contactgegevens en uw leeftijd (om te controleren of u wettelijk mag deelnemen) nodig, evenals alle andere extra informatie die u eventueel aan ons wilt meedelen. De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zodat ze prijzen kunnen bezorgen en de levering kunnen opvolgen.

Daarnaast organiseert Club Merch ook events in samenwerking met derden. Wanneer u zich inschrijft voor die events, verwerken wij uw contactgegevens voor uitnodigingen en aanwezigheidslijsten, op basis van de uitvoering van een contractuele relatie. Club Merch zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan de derden met wie we samenwerken.

De GDPR verleent u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Club Merch of door een van de ontvangende derden met wie we uw persoonsgegevens voor dit doel hebben gedeeld. Dit betekent dan wel dat we niet langer in staat zullen zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, maar we kunnen uw persoonsgegevens nog steeds bijhouden tot u ons uitdrukkelijk vraagt om ze te wissen.

3.6. Klantendienst

We hebben er een legitiem belang bij om ervoor te zorgen dat er snel en doeltreffend technische ondersteuning wordt verleend en dat klachten en verzoeken met betrekking tot productgaranties snel en doeltreffend worden afgehandeld. Daartoe kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer (bv. voor terugbetalingen), aankoopgeschiedenis en browsingactiviteiten. 

U hebt het recht om Club Merch toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie in te winnen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. In dat geval zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn.

4. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Club Merch stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde dat u op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, meer bepaald op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelden.

Bovendien garandeert Club Merch dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Club Merch geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt Club Merch ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft Club Merch er alle vertrouwen in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een strikte ‘need to know’-basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk.

We zijn er ons ten volle van bewust dat bedreigingen evolueren en diversifiëren en we willen uw vertrouwen graag nog heel lang behouden. Daarom herzien en actualiseren we onze veiligheidsmaatregelen en -infrastructuur zodat we de operationele risico’s kunnen beperken en onze veiligheidsprogramma’s op het niveau van de meest recente industrienormen en beste praktijken kunnen houden.

5. Externe partijen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen

Wanneer dat relevant en noodzakelijk is voor het doel van de verwerkingsactiviteit, kan het soms nodig zijn dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere relevante organisaties die er kennis van moeten nemen (de zogenaamde ‘ontvangende derde partijen’), op basis van ons legitiem belang.

Om meer inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren en om u relevantere reclameboodschappen te kunnen sturen, kunnen we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met ondernemingen gespecialiseerd in gegevensanalyse en met adverteerders, op basis van ons legitiem belang. Bovendien kunnen we bepaalde van uw persoonsgegevens delen met externe partijen wanneer u ons feedback en beoordelingen over onze producten of onze service geeft.

We moeten bepaalde van uw persoonsgegevens ook delen met pakjesbezorgers, bijvoorbeeld wanneer u online een product bestelt, en met financiële instellingen om uw betalingsgegevens te controleren, op basis van de uitvoering van een contract.

Elke keer dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, valt dit onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten, waarbij Club Merch de verwerkingsverantwoordelijke blijft en de betrokken derden optreden als verwerkers. Club Merch beperkt de toegang en overdracht van uw persoonsgegevens tot betrouwbare ontvangende derde partijen die een geschikt niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Bovendien moeten deze ontvangende derde partijen alle persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan Club Merch na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking en moeten ze bestaande kopieën vernietigen, tenzij het wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens bij te houden.

6. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Voor zover uw persoonsgegevens moeten worden doorgegeven vanuit de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de EER dat geen passende gegevensbescherming biedt, zullen passende maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met normen die gelijkwaardig zijn aan de normen van dit privacybeleid. Club Merch blijft met andere woorden aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen door te steunen op bijvoorbeeld het EU-VS-privacyschild.

7. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij

Als algemene regel houdt Club Merch uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Die noden kunnen echter variëren voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende producten. Daarom kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk uiteenlopen. Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.

Club Merch zal er steeds voor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht van de criteria die worden gebruikt om de daadwerkelijke bewaartermijn en de onderliggende redenen ervoor te bepalen. Die hangen af van de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele relatie met u of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of we de persoonsgegevens verwerken voor uw eigen legitieme belang, en of Club Merch wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bij te houden om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen.

8. Hoe we uw persoonsgegevens wissen

In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij ontvangende derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte brengen van dit verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (i), als de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u die introk (ii) of wanneer u reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang (iii).

Behalve wanneer we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bv. in verband met de garantieperiode die van toepassing is op producten die door Club Merch) werden verkocht) of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw persoonsgegevens bij te houden, kunt u erop vertrouwen dat Club Merch uw persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens bij te houden.

9. Uw rechten als datasubject

Wenst u meer informatie of wilt u een van uw bovengenoemde rechten uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen op dpo@clubmerch.be. We zullen ons best doen om uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden, en in ieder geval binnen één maand. Wanneer het ons meer tijd kost om aan uw verzoek te voldoen, zullen wij u hierover informeren en zullen we opnieuw contact met u opnemen binnen twee extra maanden. Club Merch rekent u daar niets voor aan, tenzij we u de gevraagde informatie al eerder hebben verstrekt of tenzij het onredelijk moeilijk voor ons is om die informatie te bemachtigen. In dat geval zullen we u op voorhand de administratieve kosten laten weten.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn, toch hebben we de contactgegevens van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten hieronder vermeld.

Belgium
Autorité de protection des données – Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles / 1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/

Shopping Cart